De Brandaris

De dagindeling, onze leerkrachten, verjaardag en trakteren en de weeksluiting

Onze school

Samenwerkingsschool De Brandaris is een school waarin openbaar en katholiek onderwijs samenwerken. Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging, geloof, cultuur of geaardheid. De school wil een veilige, vertrouwde en gezellige plaats voor uw kind zijn, waar gewerkt wordt aan doelen. Er is veel oog voor het groepsgebeuren en daar binnen  voor de individuele leerling. We streven naar een gemoedelijke sfeer tussen groot en klein.
Naast het cognitieve speelt de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in de school een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor “de wereld om ons heen”.

De Brandaris: een school waar veel kan, waar uitgegaan wordt van talenten en waar oog en oor is voor elkaar”

Kortom: “de Brandaris, als het om kinderen draait!”

Een dag op de Brandaris

De eerste bel gaat om 8.25 uur. Kinderen en ouders kunnen dan naar binnen. In alle groepen werken we met een open inloop. Een mooie gelegenheid voor uw kind om even te laten zien waar hij of zij mee bezig is. Voor u het moment om eventueel de leerkracht kort te spreken en of een afspraak te maken met de leerkracht. De tweede bel gaat om 8.30 uur. We verwachten dat alle kinderen dan binnen zijn en de ouders in groep 3 t/m 8 dan de groep weer verlaten. In de kleutergroepen mogen ouders iets langer blijven.

Leerkrachten

Ons team bestaat uit 22 enthousiaste en bekwame leerkrachten. De dagelijkse leiding is in handen van Gerda Jochems. Zij vormen samen de directie van de school.

Dagindeling

We werken op de Brandaris met een vijf gelijke dagen rooster. De dag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. In de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze. Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze waarin ze met de leerkracht in de klas eten.

Jarig

Natuurlijk vieren we de verjaardagen en mogen de kinderen trakteren. Ook hierbij geldt dat we liever gezonde traktaties zien. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. Daarnaast mag hij of zij, samen met twee medeleerlingen de groepen langs om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Eventueel mag het kind ook een traktatie voor de leerkrachten meenemen.

De leerkrachten vieren ook hun verjaardag op school. Dit doen we in groepjes van 4 à 5 leerkrachten. De jarigen worden in de hal toegezongen met een persoonlijk lied, krijgen een cadeautje en vieren dan het feest verder in hun eigen groep. Ouders zijn van harte welkom om in de hal mee te zingen.

Weeksluitingen

Elke groep verzorgt twee keer per jaar een weeksluiting. Deze weeksluitingen zijn op vrijdagmiddag  van 13.45-14.00 uur. De kinderen laten dan hun talenten op het podium in de hal zien. Dit kan een toneelstukje zijn, een lied of een dansje, maar ook goochelacts of moppen komen voorbij. Uiteraard bent u als ouder, verzorger of grootouder van harte welkom om de weeksluiting van uw (klein)kind bij te wonen.

Handvaardigheidscircuit en talentenuren

Op vrijdagmiddag is er regelmatig een handvaardigheidscircuit. Kinderen zijn dan in groepjes op een creatieve manier met elkaar bezig. Een heel gezellige middag waarin ook veel ouders participeren.

Daarnaast organiseren we regelmatig talentenuren, waarbij we gebruik maken van talenten van kinderen, ouders en leerkrachten. Leren van en met elkaar staat centraal, waarbij plezier voorop staat.

Hoe spelen wij in op uw kind?

Leerlingvolgsysteem, Levelwerk, Sterk in de klas

Leerlingvolgsysteem

Op de Brandaris werken wij met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Hiermee kunnen wij de ontwikkeling van uw kind volgen, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Observaties en toetsgegevens worden in Parnassys ingevoerd en regelmatig met ouders besproken

Contacten ouders-school

Er zijn verschillende contactmomenten om met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten.

In de derde week van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Het doel is om elkaar (beter) te leren kennen en af te stemmen wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn. Ook wordt in een startgesprek het communicatietraject rondom uw kind besproken en vastgesteld.

Daarnaast organiseren we klassenavonden. Op deze avonden (in de vijfde week van het schooljaar) wordt veel belangrijke informatie aan ouders/verzorgers verstrekt en kunnen vragen gesteld worden. Op deze manier willen we de betrokkenheid bij de school vergroten.

In februari en juni zijn de rapportgesprekken. We bespreken dan de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het rapport.

Natuurlijk is het tussentijds altijd mogelijk om een leerkracht te spreken. Blijf niet lopen met vragen,  maar maak gewoon even een afspraak.

Rapporten

In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een rapport en wordt er met u een rapportgesprek gepland. Het rapport van uw kind kunt u voorafgaand aan het gesprek al inzien. Wij trekken gemiddeld 10 minuten uit voor een gesprek. Natuurlijk kunt u (of de leerkracht) een uitgebreider gesprek aanvragen.

Leerlingenraad

Op de Brandaris werkt hebben we ook een leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 8 worden door de kinderen twee vertegenwoordigers per groep gekozen die in de leerlingenraad zitten. De raad vergadert 5 keer per jaar, samen met de directie van de school. In die vergaderingen wordt besproken wat er bij de kinderen leeft. Voorbeelden hiervan zijn: schoolreis/schoolkamp, aanschaf spelmateriaal voor de pauzes, bestrijding hondenpoep op de speelveldjes, uitkiezen nieuwe lesmethodes en nog veel meer. De kinderen zitten er namens hun klas en brengen ook altijd verslag uit aan hun klas.

Hoog- en meerbegaafde kinderen

Op de de Brandaris hebben wij aandacht voor hoog- en meerbegaafde kinderen. Hiervoor gebruiken wij onder andere het DHH (digitale handelingsprotocol hoogbegaafden), waarmee we een goed beeld kunnen krijgen van de voorsprong die een kind heeft.

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong werken we met de methode Levelwerk. Dit is een methode voor kinderen van groep 1 t/m 8 waarbinnen kinderen extra uitgedaagd en gestimuleerd worden. Het niveau van Levelwerk is hoog, zodat kinderen hun capaciteiten echt moeten aanspreken. Ook leren ze moeite te doen om dingen onder de knie te krijgen.

Daarnaast zijn we de afgelopen jaren ook begonnen met het inzetten van een digitale leeromgeving voor begaafde kinderen: Acadin. Kinderen kunnen op basis van hun eigen interesse een werkopdracht kiezen en uitvoeren.

Tot slot kunnen hoogbegaafde kinderen uit de groep 4 t/m 8 in aanmerking komen voor de bovenschoolse talentenklas van Antebasisscholen in samenwerking met het Almere College. Deze klas heet A-kwadraat.

Het doel van A-kwadraat is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, dat rekening houdt met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun creativiteit en brede interesse. Daarnaast zijn de lessen erop gericht dat leerlingen in de A-kwadraat klas leren van en met elkaar. De focus ligt op leren (leerstrategieën) en samenwerken.

Sterk in de klas

Op de Brandaris werken wij met “Sterk in de klas”. Dit project is in samenwerking met de gemeente Dronten ingezet binnen verschillende basisscholen en zo ook op onze school.

Voor welke kinderen kunnen we “Sterk in de klas inzetten”?

  • voor kinderen met weinig zelfvertrouwen
  • voor kinderen die druk zijn in hun hoofd
  • als een kind te maken heeft met pestgedrag
  • hooggevoelige kinderen
  • hoogbegaafde kinderen
  • beelddenkers

De SIDK medewerker gaat na overleg met ouders en school aan de slag met een kind dat een extra steuntje kan gebruiken.

Schooltijden en roosters

Vakantierooster 2020-2021

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag08.30 – 14.15alle groepen
dinsdag08.30 – 14.15alle groepen
woensdag08.30 – 14.15alle groepen
donderdag08.30 – 14.15alle groepen
vrijdag08.30 – 14.15alle groepen

Alle groepen beginnen met een open inloop. Kinderen kunnen bij de eerste bel (8.25 uur) binnenkomen en met een activiteit beginnen. Bij de groepen 1/2 mogen ouders er even bij blijven om hun kind op gang te helpen of om even iets aan de leerkracht te melden. De open inloop van de kleuters duurt ongeveer tot 8.40 uur. We verwachten dat alle ouders dan afscheid genomen hebben (mag natuurlijk ook eerder).

Bij de tweede bel, om 8.30 uur, verwachten we dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de klas zijn en dat de ouders afscheid genomen hebben. Op deze wijze kunnen we de lestijd zo effectief mogelijk gebruiken.

Vakantierooster 2020-2021

Vakantie Periode vanaf Tot en met 
Herfstvakantie 18-10-202122-10-2021
Kerstvakantie 27-12-202107-01-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-202225-02-2022
Goede vrijdag 15-04-2022 
2de Paasdag18-04-2022
Meivakantie 25-04-202206-05-2022
Hemelvaart 26-05-202227-05-2022 
Pinksteren06-06-2022
Zomervakantie 18-07-2021 26-08-2022

De Brandaris in beeld